تیزر اول نمایش ماراساد ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

تیزر دوم نمایش ماراساد ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

: پیتر وایس
: مریم برزگر
: شکیب شجره، همایون حیدر زاده

: الهام قاسمیان
: سعید هژبری
: پندار عظیمی
: بنجامین مرادی
: گروه هنرى پژواک
: امیر رجبی
: گروه هنری پژواک

۱۸ فروردین تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تالار مولوی ، سالن کوچک

عکس ماراساد ۱


عکس ماراساد ۲


عکس ماراساد ۳


عکس ماراساد ۴

عکس ماراساد ۵