پیشنهاد پژواک برای تئاترگردی در آبان نود و هشت

«اسلو» به کارگردانی «یوسف باپیری»

«بداهه» به کارگردانی «آروند دشت آرای»

«صدای آهسته برف» به کارگردانی «جابر رمضانی»

«لانچر۵» به کارگردانی «پویا سعیدی، مسعود صرامی»

«آشپزخانه» به کارگردانی «

محمدحسن معجونی»