پیشنهاد پژواک برای تئاترگردی خرداد نود و هشت

«جنایت و مکافات» به کارگردانی «رضا ثروتی»

«فرشته تاریخ» به کارگردانی «محمد رضایی راد»

«شاه ماهی» به کارگردانی «رضا بهاروند»

«نان» به کارگردانی «نصیر ملکی جو»