تیزر نمایش پا برهنه در پارک ساخته شده توسط گروه هنری پژواک

: نیل سایمون
: رامین ناصر نصیر، شهرام زرگر
: محمدرضا انتظامى
: محمد رضا انتظامى، پوپک داداش زاده، پریا قانع، امید شاپورى و هانی صالحى
: پلاتو خانه ما

: هانی صالحى
: على کجباف
: نگار کمال خوانى، پانته آ فروزان فر
: محمد سلطانى دستیار کارگردان: حسین وصال
: محمد غلامى
: محمد رضا انتظامى
: رضا رضایى
: حافظ معین
: طره طبرسى
: مهرنوش لک، مهرشاد نادى
: گروه هنرى پژواک

۰۶ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶

خانه موزه استاد انتظامی